Kendisi İngiliz bir matematikçi ve yazardır. Peki nedir bu kadını zamanının diğer insanlarından ayıran? Augusta Ada King 1815 yılında Londra’da, ünlü İngiliz şair Lord Byron ve Lady Byron’un kızı olarak dünyaya geldi. 1835 de William King ile evlenen Ada, 1838 de kocasının aldığı ünvan sayseinde Lovelace Kontesi olur. Ada henüz genç bir kız iken matematiğe olan ilgisi keşfedilir ve bu ilgi kendisi de matematiğe ilgi duyan annesi tarafından destek görür. Zira Ada babasını hayatının ilk ayından sonra görme fırsatı bulmaz. Sosyal konumları nedeni ile bir çok bilim insanı ile tanışma fırsatı bulan Ada’nın en derin ilişkisi bilgisayarın babası olarak da…

Cansu Luna Karaboga

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store